Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 

I. Przetwarzanie danych osobowych. Administrator Danych Osobowych. Inspektor Ochrony Danych.

1. Założenie konta w sklepie internetowym Gamet S.A. umożliwia dokonywanie zakupów w sklepie oferowanych przez Gamet S.A. produktów. Rejestracja i założenie konta wymaga podania przez klienta danych osobowych, określonych w formularzu rejestracyjnym.


2. W związku z rejestracją i założeniem konta, a następnie składaniem zamówień w sklepie internetowym Gamet S.A., dochodzi do przetwarzania przez Gamet S.A. danych osobowych posiadacza konta (klienta).Przetwarzanie danych osobowych może dotyczyć również osób wskazanych przez klienta w zamówieniu jako osoby uprawnione do reprezentowania klienta oraz osób, do których wysłany ma zostać produkt zakupiony w sklepie internetowym.

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z założeniem konta w sklepie internetowym oraz zawarciem i realizacją umowy jest Gamet S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Chrzanowskiego 33, 87 – 100 Toruń, NIP 7792140771, REGON: 634055674, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000285416. 

 

4. Możesz skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych, pisząc na adres: iodo@gamet.eu lub telefonując pod numer: 56 611 00 00.

 

II. Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych.

1. Podanie przez klienta danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym sklepu internetowego jest niezbędne do założenia konta, które umożliwia skuteczne dokonywanie zakupów produktów Gamet S.A. Brak założenia konta w sklepie internetowym lub brak podania danych wymaganych przy składanym indywidualnego zamówienia na produkty uniemożliwi skuteczne złożenie zamówienia i jego realizację.

2. Sklep internetowy przetwarza dane osobowe w celu:

- zakładania i zarządzania kontem klienta, zapewnienia jego obsługi, transakcji, rozwiązywania problemów technicznych;

- zawarcia i realizacji umowy sprzedaży produktów;

- kontaktowania się z klientem w celach związanych z realizacją zamówień;

- obsługi reklamacji;

- obsługi zgłoszeń klienta (np. przez formularz kontaktowy);

- spełnienia wymogów wynikających z przepisów podatkowych oraz o rachunkowości (w tym wystawienia faktury lub paragonu),

- windykacji wewnętrznej i zewnętrznej.

 

3. Gamet S.A. może również przetwarzać dane w usprawiedliwionych celach administratora danych, jakim są w szczególności marketing bezpośredni produktów, badanie satysfakcji klienta, organizowanie programów lojalnościowych, akcji promocyjnych, w których klient może wziąć udział, prowadzenia analiz statystycznych, przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Gamet S.A. obowiązków wynikających z przepisów prawa).

4. Niezależnie, zakładając konto w sklepie internetowym klient może wyrazić odrębną zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych w celach marketingowych, innych niż marketing bezpośredni produktów Gamet S.A. (Newsletter). Udzielenie takiej zgody nie jest konieczne dla skutecznego złożenia zamówienia, a jej nieudzielnie skutkować będzie jedynie nieotrzymywaniem od Gamet S.A. innych informacji marketingowych niż marketing produktów.

 

5. Zgoda udzielona w sposób, o którym mowa w ust. 4 powyżej może być przez klienta cofnięta w każdym czasie. Jej cofnięcie nie powoduje rozwiązania umowy wskazanej w zamówieniu. Cofnięcie zgody pozostaje również bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na możliwość dalszego przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów, chyba że niezależnie osoba, której dane dotyczą złoży również sprzeciw. 

 

III. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Profilowanie.

W procesie wykonywania umowy Gamet S.A. podejmuje decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane podane w formularzu rejestracyjnym sklepu internetowego lub przy składaniu zamówienia na produkty dostępne w sklepie internetowym. Decyzje te są podejmowane całkowicie automatycznie w oparciu o [modele scoringowe/analizy statystyczne/metody oceny ryzyka itp.]. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na dostępność produktów itp. Więcej o profilowaniu w Polityce Prywatności.

Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowanie jest niezbędne do celu analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, lokalizacji lub przemieszczania się oraz  zawarcia i wykonania łączącej z Gamet S.A. umowy.

IV. Odbiorcy danych osobowych.

1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w związku z rejestracją w sklepie internetowym oraz zawarciem i realizacją umowy są Gamet S.A., dostawcy infrastruktury informatycznej i usług z tym związanych, podmioty windykujące należności oraz podmioty przetwarzające dane na polecenie Gamet S.A. Dane osobowe mogą zostać również ujawnione: firmom spedycyjnym, podmiotom realizującym przelewy, agencjom marketingowym.

 

2. Gamet S.A. dokłada należytej staranności, aby dane osobowe były przetwarzane na terytorium Unii Europejskiej, a w przypadku gdy są przekazywane poza jej terytorium dba, by nie były wykorzystane do innych celów niż te w jakich zostały zgromadzone i były przechowywane w sposób gwarantujący odpowiedni poziom zabezpieczeń

V. Okres przechowywania danych osobowych.

1. Dane osobowe związane z zawartą umową sprzedaży w sklepie internetowym będą przechowywane przez okres realizacji zawartej umowy sprzedaży, a po jej zakończeniu przez okres wymagany prawem, w szczególności zaś przez okres wynikający z regulacji dotyczących rachunkowości, lecz nie dłużej niż 6 lat po wykonaniu każdej zawartej umowy.

 

2. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów Gamet S.A. może przetwarzać przez czas wykonania umowy sprzedaży lub do czasu, aż zgłoszony zostanie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub Gamet S.A. ustali, że się zdezaktualizowały, zależnie które z powołanych zdarzeń nastąpi wcześniej.

3.Dane osobowe przetwarzane dla marketingu innego niż marketing bezpośredni (Newsletter) tj. imię, nazwisko, adres e – mail, będą przetwarzane wyłącznie na podstawie odrębnie udzielonej zgody i aż do czasu  gdy zgoda zostanie wycofana. Wycofanie zgody może nastąpić w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości e – mail na adres sklep@gamet.eu lub kliknięcie w specjalny link umieszczony na końcu każdej otrzymanej wiadomości.

4. Dane osobowe przetwarzane w związku z profilowaniem przechowywane będą przez okres 2 lat od dnia pozyskania danych przez Administratora Danych Osobowych.

 

5. Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym będą przetwarzane przez okres posiadania konta w sklepie internetowym.

 

VI.  Uprawnienia osób fizycznych.

1. Gamet S.A. respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane
z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania), uzupełniania i zmiany swoich danych;

3) ograniczenia przetwarzania danych;

4) prawo do przenoszenia danych;

5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

6) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),

7) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w usprawiedliwionych celach Gamet S.A. jako administratora danych, marketingu bezpośredniego jego produktów oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.


2. Gamet S.A. zastrzega, że w przypadku braku możliwości bezwzględnej identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych, może odmówić podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tą osobę, chyba że osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.


3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do informacji o danych, jednak prawo to może aktywnie realizować nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, Gamet S.A. jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji. Częstsze korzystanie z prawa do informacji i dostępu do danych podlegać będzie opłatom w wysokości 50 zł brutto, na podstawie faktury VAT, wystawionej przed realizacją przez Gamet S.A. złożonego wniosku. Opłata ta stanowi uzasadnione koszty ponoszone przez Gamet S.A. w związku z realizacją prawa dostępu i jest dopuszczalna prawem.


4. Każdy klient, który udostępnił swoje dane osobowe ma możliwość ich weryfikacji, modyfikacji poprzez dostępny formularz zamieszczony na stronie internetowej. Każdy klient, dla którego utworzone zostało konto użytkownika w sklepie internetowym ma możliwość weryfikacji lub modyfikacji danych poprzez zalogowanie się w tym koncie poprzez edycję danych w ustawieniach. Usunięcie danych będzie możliwe poprzez wniosek o dokonanie usunięcia danych dostępny na stronie internetowej.


5. Klient ma prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych, w szczególności gdy dane nie są już niezbędne dla celów dla jakich zostały zebrane wskazanych w pkt II.. Gamet S.A. informuje, że nie ma on obowiązku usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:

a) korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,

b) wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w szczególności zaś ustawy o rachunkowości,

c) celów archiwalnych w interesie publicznym lub celów statystycznych,

d) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


6. W razie wniesienia przez klienta sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w usprawiedliwionych celach, celach marketingowych, okresowego badania satysfakcji klienta, profilowania lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, Gamet S.A. uwzględni taki sprzeciw i nie będzie przetwarzać danych w tych celach.


7. Wniesienie sprzeciwu w zakresie wskazanym w pkt 6 nie powoduje rozwiązania umowy lub wygaśnięcia umowy zawartej na podstawie zamówienia. Sprzeciw jest również niezależny od przetwarzania danych w celach komunikacji marketingowej, jeżeli klient wyraził taką zgodę składając zamówienie. Zgoda taka może być przez klienta cofnięta w każdej chwili.

 

8.Klient ma prawo otrzymać na swój wniosek dane osobowe jego dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jak też wnioskować o przekazanie jego danych w takim formacie do wskazanego administratora danych. Osoba, której dane dotyczą składając wniosek o przeniesienie danych osobowych musi określić, czy dane osobowe jej dotyczące jednocześnie mają być usunięte („prawo do bycia zapomnianym”) przez Gamet S.A. i złożyć w tym zakresie odpowiedni wniosek.


9. Klientowi przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.


10. Realizacja uprawnień osób fizycznych określonych powyżej następować będzie poprzez kontakt pisemny na adres GAMET S.A., ul. Chrzanowskiego 33, 87-100 Toruń - z dopiskiem „dane osobowe” lub mailem na adres: iodo@gamet.eu


11. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi w przypadku stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa przetwarzania danych przez Gamet S.A. do organu nadzorczego

 

12 W celu zapewnienia najwyższego poziomu zabezpieczenia procesów przetwarzania danych osobowych, Gamet S.A. powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem iodo@gamet.eu 

VII. Powierzenie przetwarzania danych przez Zamawiającego

1. Klient może udostępnić Gamet S.A. dane osoby wskazanej przez klienta
w zamówieniu jako osoby uprawnione do reprezentowania klienta, a także dane osoby, do której produkty mają zostać wysłane. Dane te mogą być przetwarzane przez Gamet S.A. działającego jako podmiot przetwarzający, przy czym przetwarzanie tych danych może być dokonane tylko na polecenie klienta i tylko w celu i zakresie związanym z realizacją umowy.


2. Klient zobowiązuje się poinformować osoby wskazane przez klienta w zamówieniu jako osoby uprawnione do reprezentowania klienta, a także osoby, do której produkty mają zostać wysłane, iż spółka Gamet S.A. może być odbiorcą danych. W żadnym jednak przypadku Gamet S.A. nie staje się administratorem danych osobowych tych osób.


3. Gamet S.A. oświadcza, że dane przetwarzane przez niego na zlecenie klienta w celu realizacji umowy zawartej na podstawie zamówienia mogą być przetwarzane przez inne podmioty na zlecenie Gamet S.A., wyłącznie jednak mogą być to podmioty będące podwykonawcami Gamet S.A., związanymi z umową sprzedaży wskazaną zamówieniu, w tym dostawcy infrastruktury informatycznej i usług z tym związanych.


4. Dane powierzone Gamet S.A. będą przetwarzane wyłącznie w okresie wykonania umowy sprzedaży, chyba, że wcześniej dane osobowe osób wskazanych przez klienta w zamówieniu jako osoby uprawnione do reprezentowania klienta, a także dane osoby, do której produkty mają zostać wysłane poinformuje Gamet S.A. o braku podstaw do przetwarzania jej danych. W takim przypadku Gamet S.A. zaprzestanie przetwarzania danych tej osoby w celach wskazanych w pkt II ppkt 2, a także usunie dane tej osoby, chyba, że ich usunięcie nie będzie możliwe z uwagi na zapewnienie integralności dokumentów, w których dane te zostały zawarte. W takiej sytuacji Gamet S.A. poinformuje o tym klienta.


VIII. Oświadczenia Gamet S.A.

1. Gamet S.A. oświadcza, że wszystkie osoby, upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy.


2. Gamet S.A.  oświadcza również, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych uwzględniający stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.


3. Gamet S.A. zobowiązuje się do realizacji wszystkich regulacji nałożonych na niego przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie realizacji obowiązków podmiotu przetwarzającego dane, w tym w szczególności prowadzenia rejestru naruszeń.


4. Niniejszy informacja nie stanowi zgody na przetwarzanie danych osobowych.